ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಭಜರಂಗಿಗಳನ್ನು ಬಂ ಧಿಸಿರಿ… ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನಮನಸ್ಕರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ ್ರತಿಭಟನೆ.

ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಭಜರಂಗಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರಿ… ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನಮನಸ್ಕರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.

Muneer Katipalla's photo.
Muneer Katipalla's photo.
Muneer Katipalla's photo.
Muneer Katipalla's photo.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s