Press Note –

PÀ£ÁðlPÀ PÉÆêÀÄÄ ¸ËºÁzÀð ªÉâPÉzÀ.PÀ. f¯Éè

F±Á ªÁ¸ÀåA, 2-10-776, ©eÉÊ,ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 575 004. zÀÆ: 2225652; 9880984288

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

31 DUÀ¸ïÖ 2015

¥ÀæPÀluÉAiÀÄ PÀÈ¥ÉUÁV

¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÆ, ±Á¸À£À±Á¸ÀÛçdÕgÀÆ, eÁ£À¥ÀzÀ «zÁéA¸ÀgÀÆ, ¥ÁæaãÀ PÀÈwUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÆ DVzÀÝ qÁ| JA.JA.PÀ®§ÄVð JA§ §ºÀĪÀÄÄT ¥Àæw¨sÉAiÀÄ fêÀeÉÆåÃwAiÀÄ£ÀÄß zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ £ÀA¢¹zÀ ¸ÀÄ¢Ý §gÀ¹r°£ÀAvÉ £Ár£À ªÉÄïÉÉgÀVzÉ. F §§ðgÀ ºÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀPÉÆÃ¸Ë ªÉâPÉAiÀÄÄ CvÀåAvÀ PÀlĪÁV RAr¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÉâPÉAiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è EzÉÆAzÀÄ ¥ÀƪÀðAiÉÆÃfvÀ PÀÈvÀåªÁVzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ PÉêÀ® PÀ®§ÄVðAiÀĪÀgÀ ºÀAvÀPÀgÀ£ÀßµÉÖ C®è, ºÀvÉåUÉ ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹zÀªÀgÀ£ÀÆß ¥ÀvÉÛºÀaÑ PÀpt ²PÉë «¢ü¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ »AzÉ EgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À£ÀÆß ¤µÉâü¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÉâPÉ DUÀ滸ÀÄvÀÛzÉ.

vÁ£ÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ºÉüÀ®Ä »AdjAiÀÄzÀ PÀ®§ÄVðAiÀĪÀgÀÄ D PÁgÀtPÁÌV PÉ®ªÀgÀ PÉAqÀzÀAxÁ PÉÆÃ¥ÀPÉÌ §°AiÀiÁUÀÄvÀÛ¯É §AzÀªÀgÀÄ. ««zsÀ dAUÀªÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀ CªÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ CªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ PÀrªÁt ©¢ÝvÀÄÛ. CªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ°è »AzÀÆ JA§ÄzÀÄ zsÀªÀÄðªÉ C®èªÉAzÀÄ RqÁRArvÀªÁV ¥Àæw¥Á¢¹zÀÝgÀÄ. ªÉÊ¢PÀ±Á»AiÀÄÄ eÉÊ£À ªÀÄvÀÄÛ °AUÁAiÀÄvÀ zsÀ«ÄÃðAiÀÄgÀ£ÀÄß zÀªÀĤ¹gÀĪÀ ZÁjwæPÀ ¸ÀvÀåzÀ C£ÁªÀgÀtªÁVgÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À ¥sÀ®ªÁV. °AUÁAiÀÄvÀªÉ zsÀªÀÄð, «ÃgÀ±ÉʪÀ MAzÀÄ §jà DZÀgÀuÉ; «ÃgÀ±ÉʪÀgÀÄ eÉÊ£ÀgÀ §¸À¢UÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ JA¢zÀÝ CªÀgÀÄ «ÃgÀ±ÉʪÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è °AUÁAiÀÄvÀ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÉPÉÌAiÉƼÀUÉ ¸É¼ÉAiÀįÉw߸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÊ¢PÀ±Á»AiÀÄ£ÀÄß §®ªÁV nÃQ¹zÀÝgÀÄ. ²æÃgÁªÀĸÉãÉ, §dgÀAUÀ zÀ¼ÀUÀ¼À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß “C£ÁåAiÀÄgÀÆ¥ÀzÀ ZÀ¼ÀªÀ½” JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉâPÉAiÉÆAzÀgÀ°è PÀgÉ¢zÀÝgÀÄ. MªÉÄä C£ÀAvÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ‘ªÀÄÆwð ªÉÄît ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É’ §gÀºÀªÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀÄvÁÛ D ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÉýzÁÝUÀ PÀ®ÄèvÀÆgÁl £ÀqÉ¢vÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ PÀgÉUÀ¼ÀÄ §A¢zÀݪÀÅ. EªÉ®èªÀÇ CªÀgÀÄ PÉøÀj ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À UÀÄjAiÀÄ°è E¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀAwªÉ. E¢ÃUÀ CªÀgÀ ºÀvÉåAiÀÄ £ÀAvÀgÀ eÉÊ §dgÀAV, ¨sÀÄ«vï ±ÉnÖ, ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀiïÌ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtUÀ¼À°èè ºÀjAiÀÄ©nÖgÀĪÀ ¥ÉʱÁaPÀ ¸ÀªÀÄxÀð£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¢QÌ£ÀvÀÛ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛzÉ. UÁA¢ü ºÀvÉåAiÀÄ ¦vÀÆj¬ÄAzÀ ¸ÁªÀPÀðgï ¥ÁgÁzÀ §½PÀ J°è®èzÀ zsÉÊAiÀÄð ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀªÀjAzÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯É EgÀĪÀ zÉéõÀzÀ ºÀvÉåUÀ½UÉ CAvÀå PÁt¸À¯ÉèÉÃPÁVzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ

1. PÀ®§ÄVðAiÀĪÀgÀ ºÀAvÀPÀgÉÆA¢UÉ ºÀvÉåAiÀÄ ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹zÀªÀgÀ£ÀÆß, ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtUÀ¼À°è «µÀPÁgÀĪÀªÀgÀ£ÀÆß PÀÆqÀ¯É §A¢ü¹ ²Që¸À¨ÉÃPÀÄ

2. ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉâPÉUÀ¼À°è ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀî®Ä PÀgÉPÉÆqÀĪÀ ¸Áé«Ä ¥ÀætªÁ£ÀAzÀ, ¸Á¢üé ¨Á°PÁgÀAvÀºÀ »A¸ÉAiÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀPÀjUÀÆ ²ÃWÀæzÀ°è PÀpt ²PÉë DUÀ¨ÉÃPÀÄ

3. EªÀgÉ®ègÀ »A¢gÀĪÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À£ÀÆß ¤µÉâü¸À¨ÉÃPÀÄ

JAzÀÄ PÀPÉÆÃ¸Ë ªÉâPÉ MvÁ۬ĸÀÄvÀÛzÉ.

PÀPÉÆÃ¸Ë ªÉâPÉ ¥ÀgÀªÁV,

¸ÀÄgÉñÀ ¨sÀmï ¨ÁPÀæ¨É樀 (f¯ÁèzsÀåPÀë), C° ºÀ¸À£ï (G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ), E¸Àävï ¥sÀfÃgï (PÁAiÀÄðzÀ²ð)

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s