ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿನ ಹೋ ರಾಟದ ಮುಂದಿನ ರೂಪುರೇಷೆ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚ ಾಗೋಷ್ಠಿ

Nov 1st meeting pamphlet (1).doc

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s