ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ (ಮಾರ್ಚ್,23-2016) ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸು ಖ್ ದೇವ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಗುರು ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

¨sÀUÀvï ¹AUï, ¸ÀÄSï zÉÃªï ªÀÄvÀÄÛ gÁeï UÀÄgÀÄ

ºÀÄvÁvÀä ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV

ªÉÄÃtzÀ §wÛAiÀÄ ¨É¼ÀPÀ°è DeÁ¢ WÉÆõÀuÉ

¥ÀArvï gÁªÀiï ¥Àæ¸Ázï ©¹ä¯ÁègÀ ‘¸À¥ÀðgÉÆö Q vÀªÀÄ£Áß’ UÁAiÀÄ£À

¨sÀUÀvï ¹AUï gÀa¹zÀ ‘gÉqï ¥ÁåA¥Éèmï ’ £À NzÀÄ«PÉ

ªÀiÁZïð,23 -2016 ¸ÀܼÀ : PÁèPï lªÀgï §½, GqÀĦ

¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¸ÀAeÉ –7.00 UÀAmÉUÉ

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ

PÀ£ÁðlPÀ PÉÆêÀÄÄ ¸ËºÁzÀð ªÉâPÉ – ¸ÀºÀ¨sÁV ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ

PÀ£ÁðlPÀ zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«Äw (j.)

¥ÀæUÀw ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyð MPÀÆÌl

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s