ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ ತಿರುವ ದಲಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾಳೆ(ಜುಲೈ,24 -2016, ಭಾನುವಾರ) ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

GqÀĦ : EwÛÃZÉUÉ UÀÄdgÁw£À ¥ÀlÖt G£ÁzÀ°è ¸ÀvÀÛ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°AiÀÄĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆmÉÖ¥Ár£À JA¢£À ªÀÈwÛAiÀÄ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ £Á®ÄÌ zÀ°vÀ AiÀÄĪÀPÀgÀ£ÀÄß »AzÀÆvÀé ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ¸ÀéWÉÆövÀ UÉÆÃgÀPÀëPÀgÀÄ ¨ÉvÀÛ¯ÉUÉƽ¹ ¯Áp ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ½AzÀ CªÀiÁ£ÀĵÀªÁV ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÁÝgÉ. CzÀÆ ¸Á®zÀÝPÉÌ vÀªÀÄä F zÀĵÀÌøvÀåªÀ£ÀÄß vÀªÀÄäzÉà ªÉƨÉÊ®ÄUÀ¼À°è awæÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ. EzÉà ºÉÆwÛUÉ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ PÀÄAzÀÆj£À°èAiÀÄÆ zÀ£ÀzÀ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄÛ J£ÀÄߪÀ PÁgÀtPÉÌ C°èAiÀÄÆ zÀ°vÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÉà §UÉAiÀÄ ºÀ¯Éè £ÀqÉ¢zÉ.

EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ zÀ°vÀ £ÁAiÀÄQ ªÀiÁAiÀiÁªÀwAiÀĪÀgÀ£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¤A¢¹zÀ D gÁdåzÀ ©eɦAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ £ÀqÉAiÀÄ£ÀÆß £ÁªÀÅ RAr¸ÀÄvÉÛêÉ.

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ -ಜುಲೈ,24-2016, ಭಾನುವಾರ- ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಎದುರಿನ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಎದುರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ : 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ತಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ , ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.

‘ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ’

* ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರ್ ( ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು,ಕ.ಕೋ.ಸೌ.ವೇದಿಕೆ)

*ಶ್ಯಾಮರಾಜಬಿರ್ತಿ(ಜಿಲ್ಲಾಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು,ಕ.ದ.ಸಂ.ಸಮಿತಿ(ರಿ.) ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ, ಉಡುಪಿ)

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s