2013ರಿಂದ 2016ರ ತನಕದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದುತ್ವ ದ ದಾಳಿಗಳು (ಗೋ ಹತ್ಯೆ, ಗೋಸಾಗಾಣಿಕೆ, ನೈತಿಕ ಪೋಲಿಸ್ ಗಿರಿ.. ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ?

UPDATE 2016.docx

Update 2013.doc

UPDATE 2014.doc

UPDATE 2015.doc

Advertisements