·ದಲಿತ ವರ್ಗದ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದ ವರು – ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ!

Advertisements

Entering Jambri Cave is an Ajalu? ,,,, ಜಾಂಬ್ರಿ ಗುಹೆ ಹೊಗುವುದು ಮತ್ತ ೊಂದು ಅಜಲೇ?!

On May 20, Saturday at 4 pm a debate is being held at Don Bosco Mini Hall, Mangalore.

Perooru Jaru is convening the event, and all interested persons are welcome to participate in the Debate and express their views.

Subject:- Entering Jambri Cave is an Ajalu?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ಜಾಂಬ್ರಿ ಗುಹೆ ಹೊಗುವುದು ಮತ್ತೊಂದುಅಜಲೇ?

ಮೇ ೨೦ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ

ಇದೇ ಮೇ ೨೦ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ೪ ಗಂಟೆಯಮೇಲೆ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಮಿನಿ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ “ ಜಾಂಬ್ರಿ ಮೋಂಟೆ ಪೊಗ್ಗುನು ಡೊಂಜಿ ಅಜಲ?” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಯಲಿದೆ .ಪೇರೂರಿನ ತುಳು ಧರ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಯೋಜಿಸುವ ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

Jambri Cave is situated in Karnataka-Kerala boarder and it is in Tulu Nadu. The Cave entry here indicates exploitation of Hindu caste system. It is a bitter Pill wrapped in a sweet layer of religion. Two Dalit Mogera community youths are selected for this ritual and are renamed as “kaapaadar” and they are made to enter the cave which was closed since TWELVE YEARS and clean it for Brahmin priests to enter without any risk to theirlife.

Kaapaadar means one who saves, here dalit gives first entry into Cave just to make sure that there is no danger hidden in the Cave for upper caste people while they enter the cave after 12 years gap. It is a game plan of upper caste people to ensure that if any danger is hidden in the cave then the dalits who enter first should become the scape-goats and the Brahmin priests who enter later should be safe. After 12 years the cave is cleansed by dalits and then given safety signal, after which only the Brahmin priests enter the cave and perform the Pooja, which is another form of AJALU, and Ajalu has been banned by Karnataka Govt long ago.