ಅನೈತಿಕ ಹಾಗೂ ಜನವಿರೋಧಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗ ೆ ವಿರೋಧ | ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಂಘ

Advertisements

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕ ರ್ ರ 127 ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ‘ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ ಷಿಸಿ : ದೇಶ ಉಳಿಸಿ’ ಅಭಿಯಾನ , ‘ ನಾನೂ ಗೌರಿ ‘ ಪತ್ರಿಕೆ ಬ ಿಡುಗಡೆ