·ದಲಿತ ವರ್ಗದ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದ ವರು – ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ!

Advertisements